algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webwinkel door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken slechts deel uit van de overeenkomst indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractant, sluiting van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met Weinspirits.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór de bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. 3. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. contracttaal, opslag van contractteksten

De voor het sluiten van het contract beschikbare taal/talen: Duits

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

5. betaling

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
Door uw bestelling in te dienen, geeft u uw kredietkaartgegevens door. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

SEPA-domiciliëring
Door het indienen van uw bestelling verleent u ons een SEPA-domiciliëringsmandaat. Wij informeren u over de datum van de debitering van de rekening (zogenaamde prenotificatie). Met de indiening van het SEPA-domiciliëringsmandaat verzoeken wij onze bank de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden. De termijn voor voorafgaande kennisgeving van de datum van debitering van de rekening (de zogenaamde prenotificatietermijn) bedraagt 2 dagen.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Sofort by klarna
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die geactiveerd is voor internetbankieren, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij de dienstverlener Google, de Google Pay-functie hebben geactiveerd, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Kopen op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij kopen op rekening aan als betalingsmogelijkheid. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten en dat de betaling in alle gevallen aan Klarna moet worden gedaan. Bij een aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt uhier .

6. herroepingsrecht

De consument heeft recht op het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak - bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd de vorderingen te innen, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. transportschade

Voor consumenten geldt: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij u deze gebreken zo spoedig mogelijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, met name uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

9 Garantie en waarborgen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
In geval van aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van een jaar na de levering van de goederen, zijn de vorderingen wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na de levering van de goederen worden opgeëist.
Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overgang van het risico. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres volgens § 445a BGB blijven onverlet.
Met betrekking tot ondernemers geldt alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien de geleverde zaak gebrekkig is, verlenen wij aanvankelijk garantie aan ondernemers naar onze keuze door het gebrek te herstellen (verbetering achteraf) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim alsmede bedrog
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
- voor zover de werkingssfeer van de wet op de productaansprakelijkheid wordt geopend.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

10 Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
- in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

11. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat uhier kunt vinden . Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12. slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.